Instalacje CE i ATEX

Masz Pytania? +48 601-817-859

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy w zakresie projektowania, dostaw instalacji przemysłowych oraz kompletowania niezbędnej dokumentacji w imieniu Inwestora w zakresie wymagań dyrektywy maszynowej (2006/42/WE) oraz dyrektywy ATEX (dla użytkowników 99/92/WE).

Nasi inżynierowie posiadają niezwykle szerokie doświadczenie w projektowaniu i realizacji pod klucz instalacji przemysłowych (głównie wentylacyjnych i odpylających) pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.
Jako wieloletni pracownicy specjalistycznych firm krajowych i zagranicznych zajmowali się projektowaniem instalacji Ex, produkcją urządzeń i systemów ochronnych posiadających certyfikaty Ex jak i realizacją tych instalacji począwszy od nadzoru nad montażem tych instalacji po kompletowanie dokumentacji, rozruchy, uruchomienie, na szkoleniach obsługi oraz serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym kończąc. Swoją wiedzę z zakresu praktycznego wdrażania zapisów dyrektyw ATEX oraz dyrektywy maszynowej poszerzali na szkoleniach w kraju i za granicą.
Dzięki posiadanym uprawnieniom budowlanym posiadają bardzo obszerną i praktyczną wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i niezwykle istotnych przepisów BHP związanych z budową i eksploatacją instalacji przemysłowych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania i realizacji instalacji przemysłowych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (podlegających dyrektywom ATEX oraz dyrektywie maszynowej),
 • Opracowywanie oceny zagrożenia wybuchem dla instalacji głównie wentylacyjnych i instalacji odpylania,
 • Określenie wymagań prawnych odnośnie niezbędnej dokumentacji na każdym etapie inwestycji,
 • Porównanie dostępnych technologii pod kątem faktycznej poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników, nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
 • Dobór optymalnych urządzeń i systemów ochronnych z punktu widzenia potrzeb Inwestora,
 • Opracowanie projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych dla instalacji przemysłowych pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wraz z badaniem pyłu i oceną zagrożenia wybuchem,
 • Nadzór nad montażem instalacji „atexowych” zarówno z ramienia firm wykonawczych jak i z ramienia Inwestora,
 • Kompletowanie i weryfikowanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i eksploatacyjnej (deklaracje zgodności, instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, atesty, certyfikaty, pomiary, dokumentacja powykonawcza, badanie pyłu, ocena zagrożenia wybuchem, dokument zabezpieczenia przed wybuchem, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego),
 • Ocena zgodności instalacji zakończona wystawieniem deklaracji CE na instalację na podstawie wymagań dyrektywy maszynowej,
 • Opracowywanie i przeprowadzanie procedury rozruchowej i odbiorowej,szkolenia obsługi,
 • Opracowywanie zbiorczych instrukcji eksploatacji dla instalacji, instrukcji stanowiskowych, planów kontroli, przeglądów, remontów.


Doświadczenie pracowników naszej firmy przy realizacji kilkudziesięciu instalacji przemysłowych doprowadziło do niepokojącego wniosku iż brakuje na rynku firm świadczących kompleksową pomoc i doradztwo w projektowaniu i realizacji instalacji przemysłowych w strefach zagrożonych wybuchem. Aby pomóc Państwu zrozumieć istotę problemu w poniższych punktach przedstawiliśmy
wybrane problemy z którymi się stale stykaliśmy:

 • Przedstawiciele handlowi firm oferujących urządzenia i systemy ochronne do stref zagrożenia wybuchem nierzadko kierują się głównie chęcią zysku, oferują produkty bardzo drogie, wybiórczo podchodzą do kwestii kompleksowego doradztwa w zakresie realizacji instalacji EX kierując się krótkoterminowymi zyskami. Jest też druga skrajność, gdy firmy budują swój wizerunek strasząc klienta potencjalnymi zagrożeniami. Cel jest ten sam co poprzednio – sprzedać najdroższe produkty i usługi, na które akurat mają wyłączność.
 • Inwestorzy zlecają wykonanie projektów osobom posiadającym wprawdzie uprawnienia budowlane, ale nie posiadającym wiedzy i doświadczenia w projektowaniu instalacji EX. Projekty te zawierają liczne błędy. Warto podkreślić, że ze świecą można szukać w programach kierunków uczelni technicznych zagadnień związanych z tematyką ATEX.
 • Pracodawcy i Inwestorzy z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tego typu instalacjach bagatelizują zagrożenia związane z eksploatacją instalacji w strefach zagrożonych wybuchem nie zdając sobie sprawy, że chodzi tu przede wszystkim o zdrowie i życie ludzi.
 • Inwestorzy kupują drogie urządzenia posiadające wprawdzie odpowiednie certyfikaty, ale instalują je lub łączą z innymi urządzeniami, w sposób nieprawidłowy, nie spełniający wymagań dyrektywy ATEX. Nie jest problemem kupić urządzenie EX, problemem jest połączyć takie urządzenia w system, który jako całość będzie bezpieczny.
 • Często zdarza się także, że choć projekt jest poprawny to z uwagi na brak odpowiedniego nadzoru nad montażem i uruchomieniem, nawet przez firmy specjalistyczne, instalacja oddawana do eksploatacji nie spełnia odpowiednich wymogów i stanowi potencjalne zagrożenie. Inwestorzy wydają setki tysięcy złotych, a czasem miliony złotych, a nie posiadają pracowników potrafiących ocenić kompletność i poprawność przekazywanej dokumentacji takiej instalacji. Często dokumentacja odbiorowa takiej instalacji jest niekompletna lub zawiera istotne błędy. W razie wystąpienia jakiegoś wypadku przy pracy lub wybuchu pracodawca boleśnie przekonuje się o tym fakcie.
 • Firmy projektowe, produkcyjne i wykonawcze zdają sobie sprawę iż ich odpowiedzialność za ewentualny wybuch w takiej instalacji jest bardzo ograniczona. Zgodnie z kodeksem pracy i przepisami BHP, w tym atexowymi, odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznej eksploatacji instalacji spoczywa na pracodawcy. Nierzadko zdarza się, że pracownicy takich firm idą w związku tym na niedopuszczalne kompromisy wiedząc, że w razie czego tak naprawdę nic im personalnie nie grozi.

Szanowny kliencie wybierając doradztwo naszej firmy możesz mieć pewność, że nadrzędną wartością jest dla nas zdrowie i życie ludzi. Pamiętaj jednak, że ryzyka związanego z pracą instalacji w atmosferze wybuchowej nie da się w 100% wyeliminować, dlatego musisz mieć pewność, że od strony formalnej dopełniłeś wszystkich procedur i przepisów prawa. Tylko takie podejście zapewni Ci spokojny sen, a w razie powstania pożaru lub wybuchu pozwoli uzyskać należne odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych.

Wiemy jak trudno jest zorientować się w ofertach różnych firm, właściwie je porównać. Wiemy jak trudno jest należycie dopilnować wykonawców. Wiemy jak trudno spełnić przepisy prawa często niejasnego i zagmatwanego.

Skorzystaj z naszych usług i miej pewność, że ktoś czuwa nad bezpieczeństwem i komfortem Twoim i pracowników.